Què hem de fer
abans de compostar?

DESCARREGA'T
LA INFORMACIÓ

 

L’elecció del lloc idoni per a la col·locació del compostador ha de seguir unes regles bàsiques, tot i que a la pràctica es donen variables tant en funció de la possibilitat d’espai com de les condicions climàtiques o de l’entorn on es pensa ubicar.

a)  L’entorn

Resulta obvi que el compostador s’ha de col·locar a prop dels punts de generació dels residus orgànics que hi volem incorporar, com per exemple la cuina, el menjador o l’hort.

També caldrà tenir en compte que sigui un lloc prou espaiós que permeti efectuar els treballs relacionats amb el compostatge amb comoditat: volteig, garbellatge, extracció de compost, emmagatzematge de material estructurant, etc.

b)  El substrat o sòl

Es recomana col·locar el compostador directament sobre el terra. Si no reguem la pila amb massa freqüència i la protegim de la pluja, evitarem la producció elevada de lixiviats

c)  El clima
En climes càlids convindrà col·locar el compostador a l’ombra d’uns arbres o d’un edifici perquè la calor excessiva no deshidrati la pila ràpidament. Procurarem que el compostador estigui a recer dels vents dominants, ja que poden refredar la pila o deshidratar-la excessivament i, per tant, poden alterar el correcte procés de descomposició.
En zones fredes convé que el compostador estigui exposat al sol perquè l’increment de temperatura ajudi al treball dels microorganismes, malgrat que cal tenir present que alguns models de compostador assoleixen unes temperatures internes que varien poc amb relació a la temperatura exterior.
Pel que fa a la humitat ambiental, en climes on plou sovint convindrà tapar el compostador per evitar que l’excés d’aigua refredi massa el procés de descomposició, es perdin nutrients per lixiviació o es redueixi la presència d’aire i, per tant, s'afavoreixi l’activitat de bacteris anaerobis o es produeixin putrefaccions. En canvi, en zones seques, o on plou poc, no caldrà tapar el compostador, sinó que més aviat caldrà tenir a l’abast una presa d’aigua per si hem de regar la pila sovint per tal de mantenir el nivell d’hidratació necessari perquè treballin els microorganismes.

Un bon lloc on col·locar el compostador pot ser sota un arbre de fulla caduca: a l’hivern li tocarà el sol i s’escalfarà, afavorint el procés i, a l’estiu hi tocarà l’ombra i s’evitarà la pèrdua d’humitat.